Klachtenregeling

 

Samen met u proberen we het onderwijs aan uw kind zo compleet mogelijk te maken. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent: de begeleiding van uw kind, rapportwaarde­ring, schoolorganisatie. Bij ons staat ook dan de deur open: be­spreek uw klacht eerst met de groepsleerkracht of, als u nog onte­vreden blijft, met de directeur.

In geval uw klacht gaat over enigerlei vorm van machtsmis­bruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/ge­weld/pes­ten, wordt een ander traject bewandeld:  u kunt in zo’n geval contact opnemen met de interne contactper­soon Mevr. Larissa Cazemier – de luisterjuf - of met de externe vertrouwensper­soon via GGD Gelderland Zuid, Mevr. Mariëlle Hornstra. (zie adressenlijst).
Ook kan uw kind zelf bij de luisterjuf terecht: rechtstreeks of via een briefje in de gele brievenbus naast de IB-kamer.
De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor zorgen over schoolse situaties: de interne contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school en werkt bij een zorgmelding zonodig samen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD.

Meldcode kindermishandeling
Onze school hanteert het wettelijk vastgesteld Protocol Kindermishandeling. Daarin wordt geregeld dat personeel daadwerkelijk in actie moet komen als er mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Elke school heeft daartoe een aandachtsfunctionaris aangesteld: op onze school is dat Mevr. Anja van Wijlen.

Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 13 van onze schoolgids.