Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders
 
 
Doel van het protocol
 
Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop wij omgaan met de informatievoorziening voor gescheiden ouders.
Uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.
Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u zelf wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouder kunt rekenen.


Situatieschets
 
Na een scheiding kunnen ouders de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging van hun kind op een aantal manieren hebben geregeld. .
Naast de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn geregeld kan ook de wijze waarop het onderling contact plaatsvindt verschillen.
De school heeft in praktijk met diverse situaties te maken.
Daarom hanteren we een aantal regels om de informatievoorziening ten behoeve van gescheiden ouders goed te laten verlopen.
We letten daarbij op:
 
 1. Alles wat daarover wettelijk is vastgelegd:
  Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377b: “De met het gezag belaste ouder, is gehouden om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke aangelegenheden m.b.t. het kind en deze ouder te raadplegen. In het belang van het kind kan de rechter deze bepaling buiten toepassing laten.”

  Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377c: “De niet met het gezag belaste ouder wordt op zijn verzoek door derden (school) geïnformeerd over belangrijke feiten en omstandigheden betreffende het kind.
  De school hoeft deze ouder geen informatie te verstrekken, die het ook niet aan de met het gezag belaste ouder verstrekt.”
 
 1. In specifieke oudersituaties laten we ons leiden door eventuele rechterlijke uitspraken omtrent ouderlijk gezag en omgangsrecht. In zo’n geval wordt u gevraagd ons door middel van een kopie van de rechterlijke uitspraak te informeren over uw situatie.
 
Werkwijze
 
 1. Hoofdregel: De met het gezag en de dagelijkse zorg belaste ouder speelt alle informatie, uitnodigingen e.d. door aan de andere ouder.
 2. In geen enkel geval is de school partij in een conflict tussen ouders.
 3. Als ouders gescheiden zijn vragen wij ouders hoe zij de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging van hun kind hebben geregeld.
  Dit kan zowel bij de  inschrijving/entreegesprek, als tussentijds.
 4. Ouders kiezen in onderling overleg om samen naar ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten te komen.
 5. Is er sprake van co-ouderschap dan geven ouders aan de leerkracht van hun kind door op welke dagen hun kind bij welke ouder is. Dan kunnen wij in geval van afwezigheid of ziekte van het kind bij de juiste ouder informeren.
 6. Is een ouder niet met het ouderlijk gezag of de dagelijkse zorg voor het kind belast, dan hanteren wij de regel dat de school alle informatie van school verstrekt aan de met het ouderlijk gezag en/of de feitelijke zorg belaste ouder. Alle schoolse zaken betreffende het kind worden dan met deze ouder geregeld.
 7. Het informeren van de andere ouder gebeurt niet automatisch. Als de ouder daar om vraagt, kan deze rechtstreeks door ons geïnformeerd worden. Er mag dan geen rechterlijke uitspraak zijn die deze informatievoorziening in de weg staat.
 8. Alle informatie die aan beide ouders wordt verstrekt is gelijk.

 
Wat kunnen ouders van ons verwachten?
 
Welke informatie kunnen ouders van ons verwachten als hij/zij niet met het ouderlijk gezag of de verzorging is belast maar wel heeft aangegeven door ons te willen worden geïnformeerd?
 
                  Via school:  
*Er wordt slechts één oudergesprek per kind georganiseerd. Wij gaan ervan uit dat u met uw ex-partner overlegt wie aan dit gesprek deelneemt (u allebei of één van u beiden).
In uitzonderlijke situaties neemt u contact op met de directeur

 
Over zaken die eigenlijk alleen maar van belang zijn voor de dagelijkse zorg van het kind licht de school alleen de verzorgende ouder in (of een oma of oppas als die de dagelijkse verzorger is).
Bijvoorbeeld dat het kind ziek is geworden op school, dat er hoofdluis heerst of een adressenlijst van medeleerlingen.
Leerkrachten voeren alleen gesprekken met ouders/verzorgers. Niet met andere leden van het gezin. Als er taalproblemen zijn dan kan een tolk worden ingeschakeld.

 
Wat verwacht de school van u?
   
Soms is maatwerk nodig om tot goed werkbare afspraken te komen over hoe wij ouders het best kunnen informeren. Maar we zullen altijd proberen om in het belang van het kind tot werkbare oplossingen te komen. Het spreekt vanzelf dat ook inzet en begrip hierin van de ouders van groot belang zijn!
 
oktober 2012