Medezeggenschapsraad

 De Medezeggenschapsraad van de Franciscusschool bestaat uit 4 ouders: Eefke de Kam, Vera van de Ven, Willemien van Gog en Femke Knops. Tevens zijn er 4 personeelsleden, Larissa Cazemier , Claire den Uijl Frederique Braam (secretaris) en Marije Dors


         


De medezeggenschapsraad vergadert samen met de directeur, Mirjam Dierick, 6 keer per jaar. Besproken worden dan zaken die spelen op de school zoals bijvoorbeeld het overblijven, de voor- en naschoolse opvang, de aanpassing van het schoolgebouw aan de brede school ,de inzet van het personeel op de school, de schoolfinanciën, de onderwijskundige plannen. De medezeggenschapsraad wordt door het bestuur over al deze en nog vele andere zaken om advies of in sommige gevallen zelfs om instemming gevraagd. De medezeggenschapsraad mag daarnaast ook nog zelf met voorstellen komen. Bij een vacature op de school is de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd  in de  sollicitatiecommissie. 

Jacomien Drost Cees van Deursen

Namens de medezeggenschapsraad zijn Cees van Deursen en Jacomien Drost lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Onderwijs Bommelerwaard. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van zes medezeggenschapsraden van katholieke basisscholen in de Bommelerwaard. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich bezig met bovenschoolse onderwerpen.


De ouders en personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn voor 4 jaar gekozen.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. 

Aanspreekpersoon onderwerpen MR:

- Onderwerpen die verdeeld zijn:

Activiteiten

Wie

Voorzitter

Eefke

Secretaris

Frederique

Contact GMR

Frederique, Vera

PR plan

Vera

Sociale veiligheid: hieronder valt volgens de MR: BHV, medicijn gebruik, toedienen medicijnen, tropenrooster, sociaal veiligheidsplan.

Willemien, Marije, Larissa

Bestuur formatieplan/ begrotingen

Femke, Eefke

TSO

Marije

Jaarplanner maken

Eefke

Verkeersveiligheid

Willemien, Claire

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Vera, Frederique

Contact persoon met ouderraad

Eefke

Verkiezingen

Willemien, Claire

(Strategisch) beleid

Femke, Frederique

In SchouderCom kunt u de documenten zoals: agenda's en verslagen omtrent de MR terugvinden onder het kopje documenten.

Suggesties of vragen kunt u per e-mail doorgeven aan de secretaris van de medezeggenschapsraad:
frederiquebraam@hotmail.com

De overige e-mail adressen zijn:

Claire den Uijl: clairedenuijl@gmail.com
Marije Dors: marijedors@hotmail.com
Larissa Cazemier: assiralreim@hotmail.com

Eefke de Kam: eefke@tele2.nl
Femke Knops: knopsfemke@gmail.com
Vera van de Ven: vera_vandeven@hotmail.com
Willemien van Gog: willemienvangog@gmail.com