Verlof of vakantie onder schooltijd

 
Op vakantie onder schooltijd
Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de schooldirecteur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat u toch met uw gezin op vakantie kunt gaan. Bij uw (schriftelijke) aanvraag moet u een werkgeversverklaring met de specifieke aard van het beroep leveren én de verlofperiode van de betrokken ouder. Verder moet u met de volgende voorwaarden rekening houden:
• In verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie elders in deze folder) moet u de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de schooldirecteur indienen, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.
• De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen duren.
• De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Helaas komt het weleens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. U moet dan een doktersverklaring uit het vakantieland meenemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt.
 
Verlof bij ‘andere gewichtige omstandigheden’
Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet u denken aan:
• een verhuizing van het gezin;
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar);
• overlijden van bloed- of aanverwanten;
• viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
 
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor een dag per verplichting vrij wordt gegeven. Als uw kind gebruikmaakt van deze vorm van extra verlof, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school melden.
 
Geen verlof
De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’:
• familiebezoek in het buitenland
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn
 
Individuele beoordeling
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet u zo spoedig mogelijk bij de schooldirecteur indienen (bij voorkeur en indien mogelijk minimaal acht weken van tevoren).

Klik hier voor het document verlofregeling
Klik hier voor het verlofformulier

Klik hier voor de folder 'Verlof of vakantie onder schooltijd' van Team Leerplicht.