Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Schoolplan

Schoolplan 2023 - 2027

Als school leggen we onze ambities vast in een vierjarig schoolplan 2023 - 2027. Naast langjarige streefbeelden formuleren we ook aandachtspunten die jaarlijks worden aangescherpt of verwoord op basis van de actualiteit en wenselijkheid. Definitief Schoolplan2023-2027 versie 3-7-2023.pdfDefinitief Schoolplan2023-2027 versie 3-7-2023.pdf

 

Onze parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie Inspectie van het Onderwijs, Het Onderzoekskader 2021), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

 

 1. Wij bieden betekenisvol thematisch onderwijs door ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in de onderbouw en International Primary Curriculum (IPC) in de bovenbouw.
 2. Wij hebben een deskundig en betrokken team dat (aanvullende) scholing gevolgd heeft op velerlei gebieden.
 3. Wij gaan voor "Samen iedere dag een beetje beter". Dit doen we door te werken vanuit het belang van de dynamische driehoek ouders, leerling, school én met de continu verbetermethodiek van stichting Leerkracht.
 4. We werken in een uitdagende en rijke leeromgeving en we maken gebruik van breinvriendelijke principes.
 5. We hebben aandacht voor elkaar waardoor er een veilig en vertrouwde leer- en werkomgeving is.

 

Onze speerpunten

De speerpunten van ons schoolplan 2023 - 2027 liggen op de volgende onderwijskundige ontwikkelingen:

 • Het versterken van de basisvaardigheden taal (inclusief lezen) en rekenen.
 • Het geven van feedback; de leerkrachten nemen een coachende rol aan met als doel dat de leerling meer inzicht krijgt in zijn vaardigheden en handelen.
 • Verlagen van de werkdruk; het klassenmanagement is doelmatig en efficiënt ingericht en we maken optimaal gebruik van elkaars onderwijsactiviteiten.
 • Persoonsontwikkeling leerling; we hebben aandacht voor verschillende maatschappelijke-, culturele- en levensbeschouwelijke onderwerpen en dilemma’s.
 • Talentontwikkeling; de school oriënteert zich op een breed onderwijsaanbod voor alle leerlingen zodat zij kunnen ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn.

Jaarplan 2023 - 2024

 

In het schooljaar 2023-2024 willen we onder andere verder groeien in:

 • Het organiseren en geven van betekenisvol thematisch onderwijs.
 • Het opbrengstgericht werken met data.
 • Ouderbetrokkenheid op maat, de driehoek ouder-school-leerling.
 • Het werken aan een professionele cultuur en het beheersbaar maken van de werkdruk.
 • Het schoolbreed analyseren van opbrengsten op sociaal en cognitief gebied.
 • Implemeteren nieuw leerlingadministratie- en volgsysteem Parnassys.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren