Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Adviesprocedure

Oriëntatie groep 6

Hieronder volgt een globale beschrijving van het proces dat uiteindelijk tot een schooladvies zal leiden. Onderaan zal dit in een schematisch overzicht weergegeven worden inclusief belangrijke data.

 

Gedurende de schoolloopbaan van een leerling vinden er observaties plaats en worden er toetsen afgenomen. De school houdt de voortgang van de leerling bij in het leerlingdossier. Iedere leerling ontwikkelt op een eigen unieke manier en in een eigen tempo. Gaandeweg de schooljaren ontstaat er een beeld van een goed passende leerroute in het voortgezet onderwijs. Al in groep 6 zal er tijdens gesprekken met de leerling en zijn/haar ouders een blik op de toekomst geworpen worden. Vragen die hierbij aan bod komen zijn onder andere:

 

- Interesses leerling

- Talenten leerling

- Resultaten methodetoetsen (korte termijn toetsen)

- Resultaten cito toetsen (lange termijn toetsen)

- Grafieken leerlingvolgsysteem

- Bevorderende en belemmerende factoren

- Leerlingkenmerken

- Motivatie, betrokkenheid en studievaardigheden 

 

Met name het gesprek met de leerling hierover is belangrijk omdat de inzet en motivatie van de leerling bepalend is voor de eigen voortgang en ontwikkeling. Een specifiek uitstroom niveau wordt nu nog niet gegeven. Wel wordt er aangegeven waar aan gewerkt kan worden en wat binnen de mogelijkheden ligt van de leerling.

 

Dynamische driehoek

driehoek

Een belangrijk onderdeel in het leerproces van de leerling is dat leerling - ouders - leerkracht/school gezamenlijk optrekken. De dynamische driehoek geeft weer dat ouders en school samenwerken aan zijn/haar ontwikkeling. Een goede samenwerking tussen ouders en school komt het sociaal functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties ten goede.

 

Leerlingkenmerken

Bij de verschillende leerroutes passen verschillende leerlingkenmerken. Deze leerlingkenmerken zullen besproken worden met de leerling en ouders. Ook de gewenste leerroute van de leerling en de ouders wordt besproken. Er volgen nog twee schooljaren waarin de leerling gericht kan werken aan de ontwikkeling. Iedere leerling ontwikkelt zich op een eigen manier en in een eigen tempo. De leerlingkenmerken die passen bij de verschillende leerroutes zijn algemene kenmerken en mogen niet gezien worden als een afvinklijst. Bekijk hier het overzicht met leerling kenmerken per leerroute.

 

Oriëntatie op het voortgezet onderwijs

In groep 7 start de oriëntatie richting voortgezet onderwijs scholen. Dit schooljaar kunnen tijdens open dagen of proeflessen verschillende scholen in het voortgezet onderwijs bezocht worden. Leerlingen en hun ouders kunnen dan de sfeer proeven, een beeld te krijgen van het onderwijsaanbod en de verschillen tussen de scholen ervaren. Iedere voortgezet onderwijs school bepaalt zijn eigen aanbod in leerroute (vmbo - havo - vwo) en hun specifieke aanbod zoals tweetalig onderwijs, sportklas, technasium et cetera. In groep 8 wordt aan leerlingen via school de VO-gids uitgereikt. Deze is ook digitaal te lezen, zie link bij overige informatie.

 

Opbouw (voorlopig) advies

Bij het formuleren van een (voorlopig) advies wordt naar de algehele ontwikkeling en vorderingen van de leerling gekeken. Vanuit meerdere perspectieven wordt er gekeken naar de leerling. In Opbouw (voorlopig) advies voortgezet onderwijsniveau geven we een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn bij de opbouw van het (voorlopig) advies. De adviescommissie neemt deze perspectieven mee in hun afwegingen die uiteindelijk een kansrijk advies oplevert. 

 

Voorlopig advies groep 7

De adviescommissie bestaande uit leerkrachten van groep 6 en 7, interne begeleiders en (adjunct) directeur overleggen met elkaar om een goed passend voorlopig schooladvies te geven aan de leerling. Tijdens een leerling - ouder - leerkracht gesprek wordt het voorlopige schooladvies gegeven en besproken waaraan de leerling nog kan werken. Tijdens de leerling - ouder - leerkracht gesprekken in groep 6 en 7 wordt steeds de actuele ontwikkeling van de leerling besproken. 

 

Schooladvies groep 8

Onderwijl ontwikkelen leerlingen nog volop, volgen onderwijs, tonen inzet en laten normaliter groei zien. In het najaar organiseren de voortgezet onderwijs scholen weer open dagen, proeflessen en meeloopdagen. Vanuit school gaan de groepen 8 in het najaar gezamenlijk naar het Cambium, locatie de Waard voor de Cambium doe-dagen. Halverwege groep 8, in januari, wordt het schooladvies samengesteld door de adviescommissie bestaande uit de leerkrachten van groep 7 en 8 leerkrachten, de interne begeleiders en de (adjunct) directeur. De leerkracht bespreekt het schooladvies vervolgens met de leerling en de ouders. Het schooladvies komt tot stand op basis van verschillende perspectieven en verschillende gegevens zoals in hier is samengevat.

 

Doorstroomadvies

Vanaf schooljaar 2023 - 2024 maakt de eindtoets plaats voor een doorstroomtoets die in februari wordt gemaakt. In maart volgt de uitslag met een doorstroomadvies, ouders ontvangen deze schriftelijk via school. Als het doorstroomadvies hoger is dan het schooladvies dan zal de adviescommissie opnieuw in overleg gaan. In het kader van kansrijk adviseren wordt het schooladvies aangepast aan het doorstroomadvies tenzij de adviescommissie een gemotiveerde onderbouwing heeft om vast te houden aan het lagere schooladvies. De leerkracht zal dit bespreken met de leerling en de ouders.

 

Inschrijven voortgezet onderwijs

Eind maart schrijven alle leerlingen zich in bij een voortgezet onderwijs school die passend is bij hun schooladvies. Na inschrijving volgt een warme overdracht tussen de basisschool en de voortgezet onderwijs school. Het doel hiervan is dat de voortgezet onderwijs school een goed beeld heeft bij de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling en dat deze geplaatst kan worden in een passende groep.

 

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kan het verstandig zijn om vooraf afstemming te hebben over de onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de voortgezet onderwijs school. De interne begeleider kan ouders ondersteunen in dit proces. Ook het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs kan tijdens dit proces geconsulteerd 

 

Wanneer blijkt dat praktijkonderwijs of vso de meest passende vervolgschool is, zal er in samenspraak met de interne begeleider en het samenwerkingsverband De Meierij een route op maat worden doorlopen. Lees meer hierover in het  document Praktijkonderwijs en VSO.

 

Tijdschema

Groep Onderdeel adviesproces Datum - week*
Groep 6 

Ontwikkelgesprekken

ouder - leerling - leerkracht gesprekken

Afspraak op maat gedurende het schooljaar
Groep 7 

Ontwikkelgesprekken

ouder - leerling - leerkracht gesprekken

Afspraak op maat gedurende het schooljaar
Groep 7 

Voorlopig advies

Half februari
Groep 7

Oriënteren op passend voortgezet onderwijs scholen

Eigen initiatief leerling en ouders
Groep 7 Bezoeken open dagen voortgezet onderwijs scholen Op eigen initiatief leerling en ouders

Groep 7

Groep 8

Ouder informatie avond doorstroom po - vo school

Leerkrachten organiseren informatieavond 10 oktober 2023
Groep 8

Ontwikkelgesprekken

ouder - leerling - leerkracht gesprekken

Afspraak op maat gedurende het schooljaar
Groep 8 

Schooladvies

Tussen 10 - 31 januari 2024
Groep 8 Doorstroomtoets Tussen 6 en 7 februari 2024
Groep 8 Uitslag doorstroomtoets 15 maart 2024
Groep 8

Bijstellen of nader toelichten schooladvies indien hoger doorstroomadvies

15 - 24 maart 2024
Groep 8

Inschrijven voortgezet onderwijsscholen door leerling en ouders

25 - 31 maart 2024
Groep 8

Bericht plaatsing door voortgezet onderwijs school

uiterlijk 15 mei 2024
Groep 8

Warme overdracht tussen basisschool en voortgezet onderwijs school

mei - juni

* Ieder schooljaar wordt deze informatie geactualiseerd.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren