Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Oudercommunicatie

Ouderbetrokkenheid

In deze Flyer ouderbetrokkenheid verwoorden we wat wij van ouders verwachten als zij hun kind willen aanmelden op onze school en wat ouders van ons mogen verwachten.

 

Communicatie Logo social schools

Wij vinden het heel belangrijk om een goed contact te hebben met alle ouders/verzorgers. Onder andere op de volgende momenten en manieren hebben ouders en school (regelmatig) contact met elkaar. 

 

Social Schools is het platform dat school gebruikt om de communicatie tussen ouder - en school vorm te geven. Social Schools is een app die zowel via de computer als een smartphone benaderd kan worden.

Social Schools biedt veel mogelijkheden waaronder:
- Gemakkelijk een bericht sturen naar de leerkracht of een ouder;
- Diverse communicatiemogelijkheden voor de school, zoals nieuwsbrieven, berichten, uitnodigingen, polls en enquĂȘtes of planning oudergesprekken;
- Jaarkalender die tevens als persoonlijke agenda fungeert.
Meer informatie kunt u vinden op www.socialschools.nl

Lees hier de Folder social schools .

 

Digitale nieuwsverspreiding
Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders een papieren schoolgids/kalender. Tevens is digitaal de schoolgids te lezen op onze website www.franciscusschoolzaltbommel.nl. Hiermee proberen wij inzicht te geven op het (dagelijks) reilen en zeilen binnen de school. 

 

De Uitkijkpost

Tweewekelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd via Social Schools aan ouders met actuele informatie over activiteiten van de school. 

 

Blog

Regelmatig wordt er een blog geschreven door de leerkracht(en) en/of leerlingen om ouders een beeld te geven van de belevenissen van de groep, het onderwijs of activiteiten. Via Social schools ontvangen ouders deze blog.
 

Oudergesprekken
We starten aan het begin van het schooljaar met een start/kennismakingsgesprek tussen kind, ouders en de leerkracht. Er wordt dan kennis gemaakt met elkaar, worden de wederzijdse verwachtingen voor het komende schooljaar besproken, worden er afspraken gemaakt over zorg en begeleiding van de kind(eren) en wordt in een 'communicatieplan op maat' vastgelegd op welke momenten (met en/of zonder kinderen) er gedurende het schooljaar ouders en leerkracht elkaar opnieuw spreken over de ontwikkelingen van het kind. Hierdoor ervaart het kind dat zijn ouders en de leerkracht(en) nauw samenwerken. Wij vinden het noodzakelijk is dat alle ouders met hun kind aanwezig zijn bij dit startgesprek.

 

Nieuwjaarsreceptie
Ouderbetrokkenheid begint met het investeren in een relatie aan het begin van het jaar. Daarom organiseren we in het begin van het schooljaar per klas een nieuwjaarsreceptie. Ouders willen uiteraard ook graag weten over wie hun kind thuis regelmatertelt, bij wie hun kind gaat spelen of bij wie hun kind naar een verjaardag gaat. Ook krijgen ouders en kinderen meer begrip voor elkaar wanneer zij het verhaal achter een gezin horen. Het is in onze ogen dan ook belangrijk dat ouders elkaar (beter) leren kennen en zich zo ook mede verantwoordelijk voelen voor elkaars kinderen. We hebben elkaar nodig om de schooltijd van elk kind tot een fijne tijd te maken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen leerkracht, ouders en kinderen informeel kennis maken met elkaar en/of elkaar ontmoeten. Deze nieuwjaarsreceptie is wat ons betreft niet vrijblijvend. We verwachten alle ouders samen met hun kind op deze bijeenkomst.

 

Rapporten
In groep 2 ontvangen de kinderen aan het eind van het schooljaar een ontwikkelrapportage. Hierin wordt de ontwikkeling op verschillende vormingsgebieden in kaart gebracht. De leerlingen in groep 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport, namelijk in februari en juli.

 

(Voorlopige) Adviesgesprek Voortgezet Onderwijs
Voor groep 7 vinden aan het eind van het schooljaar de adviesgesprekken m.b.t. de mogelijke uitstroom naar het voortgezet onderwijs plaats. Voor de groep 8 zijn deze gesprekken in februari na de toetsperiode van januari. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. In schooljaar 2022-2023 is de adviesprocedure herzien.

 

Belangrijk!
Bij problemen of vragen wachten wij uiteraard niet tot de geplande gesprekken, maar nemen wij meteen contact op. Wij verwachten dat ouders/verzorgers dat ook doen! Het is dan wenselijk om een afspraak te maken met de leerkracht zodat deze voldoende tijd kan vrijmaken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren