Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Zorgstructuur

Basisondersteuning
Hierbij staan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal: Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?

Er wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Er wordt gewerkt met groepsplannen. Binnen het handelingsgericht werken worden ouders vanaf het begin bij het proces betrokken. 

 

Passend onderwijs op de Franciscusschool
Onze school streeft ernaar alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Wij willen alle kinderen maximaal tot ontwikkeling laten komen. We denken vooral vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen. We helpen hen hun kwaliteiten en mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. We streven naar de juiste ondersteuning voor al onze leerlingen. Dat vraagt een deskundige aanpak op maat. Dit kan echter alleen op voorwaarde dat het past binnen de organisatie en de begeleidingsmogelijkheden van onze school.

Voor onze school geldt dat het niveau van de basisondersteuning goed is. De organisatiestructuur staat duidelijk en stevig. Leerkrachten zijn goed opgeleid, bekwaam en betrokken. We investeren ieder jaar ruim in scholing en professionalisering van het team. Nieuwe of startende collega’s worden op onze school intensief begeleid. Zo houden we de kwaliteit van de basisondersteuning hoog.


Onze leeropbrengsten en de resultaten zijn goed. Kinderen voelen zich op onze school prettig en gewaardeerd. Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door voor alle vakken standaard op verschillende niveaus te werken. De organisatie van de lessen stelt de leerkracht in staat om iedere niveaugroep evenveel aandacht te geven. Dat betekent dat alle kinderen op het juiste niveau aan het werk zijn en de juiste begeleiding krijgen.


Er is ook ruimte voor een aangepast lesprogramma. Wanneer het nodig is, krijgen kinderen extra uitdagend werk, of vereenvoudigen we juist de (te) moeilijke lesstof. Er is in alle klassen ruime aandacht voor de inzet van hulpmiddelen tijdens het werken. We kunnen hiervoor putten uit ruime ervaring en voldoende leermiddelen en materialen.


Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. Ook onze school biedt extra ondersteuning; zo nodig is er begeleiding buiten de klas.Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die dyslectisch zijn, kinderen die op een eigen leerlijn werken,leerlingen met motorische problemen, of kinderen die de Nederlandse taal (beter) onder de knie moeten krijgen. Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben biedt de school, naast de extra uitdaging in de klas, de mogelijkheid om deel te nemen aan de Talentklas.


Er is op onze school eveneens aandacht voor kinderen die ook toelaatbaar (zouden) zijn voor het Speciaal Onderwijs mits het past binnen de organisatie en de begeleidingsmogelijkheden van onze school. Voor deze leerlingen vragen wij bij het Samenwerkingsverband extra financiële middelen aan. Zo kunnen wij ook deze leerlingen op een passende wijze ondersteunen, zonder dat dit ten koste gaat van de andere leerlingen in de klas.

 

Interne begeleiders
Op onze school zijn twee intern begeleiders (IB-ers) werkzaam. Zij zijn verantwoordelijk voor het coördineren en initiëren van de leerlingondersteuning. Zij coördineren alle maatregelen rondom zorg voor leerlingen. Zij zijn specialist leerlingenzorg en contactpersoon voor externe zorgverleners en het samenwerkingsverband. De intern begeleider heeft als taak om leerkrachten te coachen in, en te helpen bij het bieden van ondersteuning. Zij coördineert ook de advisering van leerkracht specialisten en inzet van remedial teachers.

 

Specialistenteam

Naast de IB-ers zijn er op onze school verschillende leerkrachten werkzaam die post-HBO of masteropleidingen hebben gevolgd. Trots zijn wij op ons specialistenteam! We hebben de volgende deskundigen in huis:

 

- Interne begeleiders

- Remedial teachers

- Gedragsspecialisten

- Motorische Remedial Teaching

- Schrijfmotoriek

- Rekenspecialist

- ICT coördinatoren

- Taal - en lezen

- Lees-dyslexie

- Specialist Jonge Kind

- Specialist Ontwikkelings Gericht Onderwijs

- Muziek

- Leren en innoveren

- Psychomotorische Remedial Teaching

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren