Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Zorgstructuur

Basisondersteuning
Hierbij staan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal: Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?

Er wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Er wordt gewerkt met groepsplannen. Binnen het handelingsgericht werken worden ouders vanaf het begin bij het proces betrokken. 

 

Passend onderwijs op de Franciscusschool

De wet Passend Onderwijs is sinds 2014 van kracht en heeft tot doel dat voor alle leerlingen, ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar is. Uitgangspunt is de zorgplicht: zodra een leerling op onze school wordt aangemeld, heeft het schoolbestuur de taak om basisondersteuning te bieden en waar mogelijk passend onderwijs. Indien ons schoolbestuur niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. De kosten voor de begeleiding van de extra ondersteuningsbehoefte, worden betaald uit het budget van het samenwerkingsverband ‘De Meierij’. Uitgangspunt binnen De Meierij is: thuisnabij passende ondersteuning en onderwijs bieden aan alle leerlingen van 0 tot 14 jaar, zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen.

 

Basisondersteuning

De school biedt “basisondersteuning”, dit is ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband minimaal kan bieden aan de leerling. Niet alle leerlingen in ons samenwerkingsverband hebben genoeg aan basisondersteuning en is aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die extra ondersteuning gegeven worden op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld.


De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en vraagt daarvoor extra middelen aan bij het samenwerkingsverband. Onze school maakt deel uit van de “Ondersteuningseenheid Noord” als onderdeel van het samen- werkingsverband “De Meierij”. Daarin zitten alle basisscholen uit de Bommelerwaard en de school voor speciaal basisonderwijs De Toermalijn uit Zaltbommel.

 

Extra ondersteuningsbehoefte

Bij aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt bekeken of onze school die specifieke aandacht, zorg en onderwijsbegeleiding kan bieden. Belangrijke criteria zijn bijvoorbeeld of de school de specifieke kennis in huis heeft en/of de organisatorische mogelijkheden heeft om de leerling voldoende te kunnen ondersteunen en begeleiden. De grens van het onder- wijs dat we verantwoord kunnen bieden ligt bij kinderen die:

- niet binnen een grotere groep kunnen functioneren en te veel één op één begeleiding nodig hebben;

- kinderen die niet tot ontwikkeling komen binnen de huidige setting;

- kinderen met gedrag dat ten koste gaat van het kind zelf, de groep en de leerkracht.


Voor uitgebreide informatie van het samenwerkingsverband en veel actuele informatie over Passend Onderwijs specifiek voor onze regio verwijzen wij u naar www.de-meierij.nl. Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend onderwijs van het ministerie van OCW: www.passendonderwijs.nl. Op de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij (www. ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl) vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is.

 

Schoolondersteunigsprofiel

Onze school streeft ernaar alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Wij willen alle kinderen maximaal tot ontwikkeling laten komen. We denken vooral vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen. We helpen hen hun kwaliteiten en mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. We streven naar de juiste ondersteuning voor al onze leerlingen. Dat vraagt een deskundige aanpak op maat. Dit kan echter alleen op voorwaarde dat het past binnen de organisatie en de begeleidingsmogelijkheden van onze school.

Voor onze school geldt dat het niveau van de basisondersteuning goed is. De organisatiestructuur staat duidelijk en stevig. Leerkrachten zijn goed opgeleid, bekwaam en betrokken. We investeren ieder jaar ruim in scholing en professionalisering van het team. Nieuwe of startende collega’s worden op onze school intensief begeleid. Zo houden we de kwaliteit van de basisondersteuning hoog.


Onze leeropbrengsten en de resultaten zijn goed. Kinderen voelen zich op onze school prettig en gewaardeerd. Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door voor alle vakken standaard op verschillende niveaus te werken. De organisatie van de lessen stelt de leerkracht in staat om iedere niveaugroep evenveel aandacht te geven. Dat betekent dat alle kinderen op het juiste niveau aan het werk zijn en de juiste begeleiding krijgen.


Er is ook ruimte voor een aangepast lesprogramma. Wanneer het nodig is, krijgen kinderen extra uitdagend werk, of vereenvoudigen we juist de (te) moeilijke lesstof. Er is in alle klassen ruime aandacht voor de inzet van hulpmiddelen tijdens het werken. We kunnen hiervoor putten uit ruime ervaring en voldoende leermiddelen en materialen.


Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. Ook onze school biedt extra ondersteuning; zo nodig is er begeleiding buiten de klas. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die dyslectisch zijn, kinderen die op een eigen leerlijn werken, leerlingen met motorische problemen, of kinderen die de Nederlandse taal (beter) onder de knie moeten krijgen. Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben biedt de school, naast de extra uitdaging in de klas, de mogelijkheid om deel te nemen aan de Talentklas.

 

Gaandeweg de schoolloopbaan van een leerling kan ook blijken dat de ondersteunings- of onderwijsbehoeften niet meer geboden kan worden door de school. De school is dan handelingsverlegen; de school heeft niet meer de specifieke kennis in huis en/of de organisatorische mogelijkheden om de leerling voldoende te kunnen ondersteunen en begeleiden. De grens van het onderwijs dat we verantwoord kunnen bieden ligt bij kinderen die:

- niet binnen een grotere groep kunnen functioneren en te veel één op één begeleiding nodig hebben;

- kinderen die niet tot ontwikkeling komen binnen de huidige onderwijssetting;

- kinderen met gedrag dat ten koste gaat van het kind zelf, de groep en de leerkracht.

Uiteraard nemen we ouders mee in dit proces, waarbij we handelingsplannen maken, evalueren en bijstellen. Er ontstaan echter situaties waarbij een andere school beter aansluit bij de ontstane onderwijs- of ondersteuningsbehoefte.


Er is op onze school eveneens aandacht voor kinderen die ook toelaatbaar (zouden) zijn voor het Speciaal Onderwijs mits het past binnen de organisatie en de begeleidingsmogelijkheden van onze school. Voor deze leerlingen vragen wij bij het Samenwerkingsverband extra financiële middelen aan. Zo kunnen wij ook deze leerlingen op een passende wijze ondersteunen, zonder dat dit ten koste gaat van de andere leerlingen in de klas.

 

Interne begeleiders
Op onze school zijn drie intern begeleiders (IB-ers) werkzaam. Zij zijn verantwoordelijk voor het coördineren en initiëren van de leerlingondersteuning. Zij coördineren alle maatregelen rondom zorg voor leerlingen. Zij zijn specialist leerlingenzorg en contactpersoon voor externe zorgverleners en het samenwerkingsverband. De interne begeleider heeft als taak om leerkrachten te coachen in, en te helpen bij het bieden van ondersteuning. Zij coördineren ook de advisering van leerkracht specialisten en inzet van remedial teachers.

 

Specialistenteam

Naast de IB-ers zijn er op onze school verschillende leerkrachten werkzaam die post-HBO of masteropleidingen hebben gevolgd. Trots zijn wij op ons specialistenteam! We hebben de volgende deskundigen in huis:

 

- Interne begeleiders

- Remedial teachers

- Gedrag

- Rekenen

- Dyscalculie

- ICT - onderwijskundig

- Taal en lezen

- Dyslexie

- NT-2

- Jonge Kind

- Ontwikkelings Gericht Onderwijs

- Muziek

- Leren en innoveren

- Psychomotorische Remedial Teaching

- Autisme "Geef me de vijf"

- Breinvriendelijk onderwijs

- Meer- en hoogbegaafden

- Talentbegeleiding

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren