Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Aanmelden

Informatieflyer voor ouders

Dat kinderen met plezier naar school gaan is belangrijk. Een blij kind leert makkelijker, is gemotiveerder en werkt beter samen met andere kinderen. In deze flyer leggen we uit hoe we hier samen aan kunnen werken.

 

Katholieke identiteit

Wij zijn een katholieke school waar veel aandacht wordt geschonken aan de overdracht van christelijke waarden en normen op basis van wederzijds respect tussen leerkracht, leerlingen en ouders. Respect, veiligheid en een open houding behoren tot onze kernwaarden. We zijn een school met sfeer, vieringen en tradities, waar wij samen met de kinderen vorm aan geven. We willen een school zijn waar gelijkheid voorop staat. We staan open voor iedereen, ongeacht herkomst of levensovertuiging en we zijn oprecht geïnteresseerd in hem of haar; we laten iedereen in zijn of haar waarde. Ouders en leerlingen dienen onze katholieke identiteit en onderwijsactiviteiten te respecteren, hiervoor tekenen ouders op het aanmeldformulier. Het is goed dat ouders zich realiseren dat al onze leerlingen deelnemen aan onze onderwijsactiviteiten die onze katholieke identiteit vormgeven, ongeacht hun eigen geloofsovertuiging.

 

Protocol toelating Bommelerwijs

Het Protocol toelating pag 4-5 definitieve versie december 2023.pdf is een onderdeel van het protocol toelating, time-out, schorsing en verwijdering Bommelerwijs en regelt de wettelijke kaders bij de toelating.

 

Maximale groepsgrootte groepen 1/2

We gaan uit van maximaal 25 groep 0 leerlingen (einde schooljaar), 50 groep 1 leerlingen, 50 groep 2 leerlingen zodat we maximaal 50 leerlingen in groep 3 krijgen, 2 klassen van 25 leerlingen. De marge is dat er nog zij-instromers toegelaten kunnen worden gedurende het schooljaar, mits de groepsdynamiek dit toelaat. Neem altijd contact op met de basisschool over de stand van zaken.

 

Maximale groepsgrootte algemeen

Op de Franciscusschool wordt als vuistregel een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen gehanteerd waarop de formatie gebaseerd is. Afhankelijk van het aantal leerlingen in een leerjaar kan er gekozen worden om een of meerdere combinatiegroepen te maken of grotere of kleinere klassen. Als vuistregel wordt 30 leerlingen als bovengrens aangehouden, tenzij er extra ondersteuning voor de groep georganiseerd wordt. De maximale groepsgrootte is onder andere afhankelijk van:

 • de ervaring van de leerkracht
 • de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de groep
 • het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
 • het aantal leerlingen waarvoor een ondersteuningsarrangement is afgegeven
 • de specifieke groepsdynamiek

Info-bijeenkomsten nieuwe ouders

Het hele jaar door kunnen nieuwe leerlingen aangemeld worden. Ouders / verzorgers worden van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op onze school. Iedere maand organiseren wij informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders, van 11.00 uur tot 12.00 uur, de data zijn:

 

maandag 11 september 2023 
donderdag 5 oktober 2023 
maandag 13 november 2023
donderdag 14 december 2023 
maandag 15 januari 2024
donderdag 29 februari 2024 
maandag 11 maart 2024
maandag 8 april 2024
donderdag 16 mei 2024
donderdag 13 juni 2024

 

Het is ook mogelijk om individueel een afspraak te maken, waarna ouders ook het aanmeldformulier ontvangen.

Aanmelden voor de bijeenkomst of het maken van een afspraak kan door een e-mail te sturen naar info apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl of te bellen naar 0418 – 512135.

Bezoekadres voor de rondleiding: Klipperstraat 1, 5301 TR Zaltbommel.

 

Ouders die al verbonden zijn aan onze school kunnen een aanmeldformulier voor een ander kind aanvragen door een Social Schoolsbericht naar Danielle van Wel (administratie) of een email naar d punt wel apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl te sturen.

 

Aanmelden

Er is sprake van een vooraanmelding als kinderen de leeftijd van drie jaar nog niet bereikt hebben. De ouders geven hiermee hun interesse aan. De school heeft geen zorgplicht. Na een vooraanmelding ontvangen ouders per e-mail een bevestiging van de vooraanmelding en toelichting van de procedure en het tijdpad dat volgt. De administratie stuurt binnen vier werkweken deze bevestiging exclusief schoolvakanties.


Er is sprake van een aanmelding als het kind tenminste drie jaar is. Ouders dienen bij de aanmelding voldoende informatie te geven zodat de school kan bepalen of zij aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. De directeur bepaalt in samenspraak met de interne begeleider en de onderbouwcoördinator of een kind al dan niet geplaatst kan worden en in welke groep. De school bericht de ouders over de toelating dan wel afwijzing binnen vier werkweken exclusief vakantieweken.

 

Voorrangsregels plaatsing groep 1 tot en met 8
De Franciscusschool hanteert de volgende voorrangsregels bij het plaatsen van leerlingen, uiteraard op volgorde van het bereiken van de vierjarige leeftijd:

 • Broertjes en zusjes van leerlingen
 • Kinderen van personeelsleden
 • Kinderen die verhuizen naar de kern Zaltbommel
 • Kinderen uit postcodegebied de kern Zaltbommel

Er wordt altijd een gewogen beslissing genomen. De directeur beslist over de toelating en inschrijving.

 

Kennismaking met de leerkracht

Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd ontvangen ouders een intakeformulier “Dit ben ik”. Hierin staan vragen rondom de levensgeschiedenis; de medische gegevens; ontwikkelingsgegevens; motoriek; sociaal-emotionele ontwikkeling;  spel en de taalontwikkeling van het kind. Op de Franciscusschool stromen leerlingen die de vierjarige leeftijd bereiken gedurende het gehele schooljaar in. In principe is de eerste schooldag daags na het bereiken van de vierjarige leeftijd van het kind. Uitzonderingen zijn leerlingen die net voor een vakantieperiode jarig zijn, met ouders zal in overleg de instroomdag bepaald worden. Ieder kind mag gebruik maken van een wenperiode van maximaal 5 dagen, die in overleg met de ouders wordt ingepland. De beslissing over aanname van het kind berust bij de directeur. In bijzondere situaties overlegt de directeur met het College van Bestuur.

 

Verhuizing of wisseling van school:

Voor aanmelding vanwege verhuizing, onvrede met de huidige school, medisch kinderdagverblijf of Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) geldt een aparte procedure. In alle gevallen neemt de ouder contact op met de directeur. Er wordt een afspraak voor een intakegesprek gepland (directie apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl of 0418 - 512135). De interne begeleider of de adjunct-directeur is bij dit gesprek aanwezig. Doel van dit gesprek is de context van de aanmelding in kaart te brengen en de onderwijs- en de begeleidingsbehoefte van de leerling. Na toestemming van de ouders wordt de huidige school gebeld (leerkracht/interne begeleider/directeur) voor meer informatie over de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerling. Indien ouders hiervoor geen toestemming geven, stopt hiermee de intake en wordt de leerling niet toegelaten. Ouders krijgen hiervan per e-mail een bericht. Met de ontvangen informatie van ouders en de huidige school beoordeelt de school of zij de leerling kunnen bieden wat nodig is, passendheid binnen de schoolorganisatie en zo ja, in welke groep. Wij beoordelen bij iedere aanvraag of we aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen in combinatie met de bestaande groepen. Meerdere perspectieven worden hierin meegenomen zoals:

 • het aantal leerlingen in de klas
 • het aantal leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
 • het aantal leerlingen met een ondersteuningsarrangement
 • de ondersteuningsbehoefte van de potentiële leerling
 • de groepsdynamiek in de beoogde groep
 • de ervaring van de leerkracht.

Deze laatste stap zal altijd in overleg met de interne begeleider en de betreffende leerkracht gebeuren. De directeur beslist over de toelating en inschrijving.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren