Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Klachtenregeling

Schoolbesturen zijn op grond van de Arbowet verplicht maatregelen te treffen ter
bescherming van personeel en leerlingen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld.
Daarnaast zijn schoolbesturen op grond van de Kwaliteitswet voor het Onderwijs verplicht
een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen en
beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen
door betrokkenen bij de onderwijsinstelling. In Artikel 14 van de Wet op het Primair
Onderwijs (Wet PO) is daarom voor schoolbesturen de verplichting opgenomen tot het
vaststellen van een klachtenprocedure, inclusief het instellen van een klachtencommissie.
Alle onder het bevoegd gezag van Bommelerwijs vallende scholen, volgen de klachtenregeling
van de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Uit deze klachtenregeling vloeien verplichtingen voort voor de individuele scholen. Deze
beleidsnotitie betreft een nadere uitwerking en invulling van deze verplichtingen.

Lees hier de Klachtenregeling Bommelerwijs.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren