Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Verlofregeling

Leerplichtwet

De leerplichtwet garandeert dat uw kinderen recht hebben op onderwijs. Het recht van kinderen op onderwijs brengt voor de ouders of verzorgers de plicht mee om ervoor te zorgen dat hun kinderen ook naar school gaan en aanwezig zijn. Dit houdt ook in dat bij afwezigheid van kinderen door ziekte en omstandigheden de ouders zich aan bepaalde regels moeten houden. De schooldirecties zijn gebonden aan de verlofregels en zijn verplicht vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij kennelijk ongeoorloofd verzuim worden ouders opgeroepen voor een gesprek bij de leerplichtambtenaar, deze beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

Religieuze verplichtingen
Voor de leerling die religieuze verplichtingen moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op extra verlof. Hierbij geldt dat er in principe één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Ouders dienen dit tenminste twee dagen voorafgaand te melden bij school.

 

Verlof aanvragen

Alle verlofaanvragen dienen getoetst te worden aan de leerplichtwet. De leerplichtwet biedt twee verschillende mogelijkheden voor verlof onder schooltijd:

1. Verlof vanwege de specifieke aard van het beroep (artikel 11 f LeerPlichtWet)

2. Gewichtige omstandigheden (artikel 11 g LeerPlichtWet).

Onderstaand nadere toelichting over de twee verschillende verlofvormen.

 

1. Verlof vanwege de specifieke aard van het beroep (artikel 11 f LeerPlichtWet)
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe niet toegestaan. In zeldzame gevallen kan een leerling eenmaal per schooljaar verlof krijgen van maximaal 10 dagen om, buiten de schoolvakanties, op vakantie te gaan door het specifieke beroep van één van de ouders. Dit verlof kan niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" moet voornamelijk gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werk in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen. Ouders dienen aan te tonen dat vakantie in alle schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Bezettingsproblemen van de werkgever zijn geen reden voor verlof buiten de vakantieperiodes om.

 

De verlofaanvraag voor extra vakantieverlof dient minimaal acht weken vóór de voorgenomen vakantie-periode schriftelijk bij de directeur ingediend te worden middels een ingevuld en ondertekend formulier. Extra vakantieverlof mag maximaal één keer per schooljaar voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen worden verleend. De reden van het verlofverzoek dient er duidelijk bij vermeld te worden. Ook dienen bewijsstukken aangeleverd te worden, zoals een accountantsverklaring, waaruit  blijkt dat vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders in géén van de schoolvakanties vakantie opgenomen kan worden. Uit de bewijsstukken moet blijken dat het grootste deel van de jaarinkomsten misgelopen worden als in de reguliere schoolvakanties vrij genomen wordt. Slechts het gegeven dat gedurende de  schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. De schooldirecteur is beslissingsbevoegd; de leerplichtambtenaar gaat hier niet over. In de gemeente Zaltbommel is de afspraak dat deze verlofaanvragen structureel ter advisering worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar.  

 

Wat als ouders zonder toestemming van de schooldirectie tóch hun kind laten verzuimen vanwege vakantie?
Indien de school de aanvraag van ouders/verzorgers niet honoreert, dienen ouders/verzorgers zich hieraan te houden. Doen zij dat niet, dan is de school verplicht dit direct te melden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Ouders riskeren daarmee rechtsvervolging. Ouders kunnen niet 'in beroep' gaan bij de leerplichtambtenaar. De directeur van de school is immers beslissingsbevoegd, binnen de kaders die de wet stelt. De leerplichtambtenaar kan de schooldirecteur niet "overrulen". De rol van de leerplichtambtenaar is adviserend, controlerend en handhavend. Verlof dat wordt opgenomen zonder schriftelijke toestemming, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en zal door de leerplichtambtenaar worden gemeld aan de Officier van Justitie. https://www.regiorivierenland.nl/wat-is-contractgestuurde-dienstverlening/wat-doet-regio-rivierenland-op-het-gebied-van-leerplicht/veelgestelde-vragen-over-de-leerplichtwet

 

2. Gewichtige omstandigheden (artikel 11 g LeerPlichtWet)
Bij gewichtige omstandigheden gaat het om situaties waarvan de oorzaken buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen. Meestal zal het verlof beperkt blijven tot één of enkele dagen. De aanvraag moet voorzien zijn van achterliggende bewijsstukken. Extra verlof kan worden toegewezen bij:

 • Verhuizing
 • Bijwonen huwelijk van ouders/verzorgers of familie 1e t/m 3e graad*)
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (1e t/m 3e graad*)
 • Begrafenis van bloed- of aanverwanten (1e t/m 4e graad*)
 • Viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (alleen de feestdag zelf)
 • Viering van 12½ - 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (alleen de feestdag zelf)

*  1e graad = ouders | 2e graad = broer/zussen en opa/oma | 3e graad = overgrootouders, kinderen van broer/zus, oom/tante | 4e graad = betovergrootouders, kinderen van oom/tante

In de volgende gevallen wordt er geen extra verlof toegekend:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen.
 • Omdat al tickets gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Vakantiespreiding.
 • Verlof van een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn (bijvoorbeeld in verband met een andere vakantieregio).
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
 • Samen reizen/in convooi rijden.
 • Kroonjaren.
 • Sabbatical.
 • Wereldreis/verre reis.

De aanvraag voor "verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden" moet binnen een 'redelijke' termijn ingediend worden. Doe de aanvraag zodra bekend is wanneer een speciale gelegenheid plaatsvindt. Als dit niet mogelijk is, moet aangeven worden waarom dit niet kon.
Het gaat bij ‘gewichtige omstandigheden’ altijd om omstandigheden buiten de wil van ouders en waar ouders geen invloed op hebben, of op hebben gehad, ter beoordeling van de directeur.


Let op: een vakantie valt nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’!

 

Oneens met het besluit?

Wanneer het verzoek om extra verlof wordt afgewezen en ouders het niet eens zijn met dat besluit, kan er schriftelijk bezwaar gemaakt worden. Een bezwaarschrift kan ingediend worden bij de persoon die het besluit genomen heeft, dus de directeur van de school of de leerplichtambtenaar.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

- Naam en adres van de belanghebbende

- De datum

- Een omschrijving van het besluit dat genomen is

- Argumenten die duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het besluit

- Wanneer het bezwaar niet door ouders maar namens ouders ingediend wordt, moet er een volmacht getekend worden en toegevoegd worden aan het bezwaarschrift.

 

Ouders krijgen dan de gelegenheid hun bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna volgt een schriftelijk bericht van het besluit dat genomen is over het bezwaarschrift. Zijn ouders het nog niet eens met het besluit dan kan er binnen 6 weken een beroep aangetekend worden bij de Arrondissementsrechtbank, bestuursrecht, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Meer informatie hierover zie: folder Folder Leerplicht Rivierenland

 

Wie is beslissingsbevoegd:

- Tot en met tien dagen aaneengesloten of verspreid per schooljaar beslist de directeur van de school. 
- Bij meer dan tien schooldagen aaneengesloten of verspreid per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar (de directeur van de school zal in dat geval het verzoek doorsturen naar de leerplichtambtenaar).

 

Aanvragen verlof
Download hier het verlofformulier

Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de gastvrouw/conciërge, juf Kobien.

De aanvraag kan voorzien van schriftelijke verklaring(en) ingeleverd worden bij

- de leerkracht of de conciërge

- digitaal toegewtuurd worden naar de directeur via: directie apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl

- digitaal toegestuurd worden naar de directeur via: Social Schools mailbox Mirjam Dierick


Meer informatie over de leerplichtwet?

Download hier de folder "Verlof of vakantie onder schooltijd"  van de afdeling Leerplicht Rivierenland.

Bezoek de website van de afdeling leerplicht gemeente Zaltbommel voor meer "Vraag en Antwoord" issues omtrent de leerplicht.

https://www.regiorivierenland.nl/wat-is-contractgestuurde-dienstverlening/wat-doet-regio-rivierenland-op-het-gebied-van-leerplicht.

 

Contact met de leerplichtambtenaar?

De afdeling leerplicht is te bereiken via: leerplicht-rmc@regiorivierenland.nl.

Voor Zaltbommel is dit mevrouw A. Beukhof, de verantwoordelijke leerplichtambtenaar.

telefoon 0344-638505.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren