Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Verlofregeling

De gemeente Zaltbommel en Maasdriel en de schooldirecties van de scholen gaan de regels van de leerplicht strikter hanteren. Zij willen hiermee verschillen tussen scholen voorkomen en streven naar (rechts)gelijkheid voor alle ouders en verzorgers. De leerplichtwet garandeert dat uw kinderen recht hebben op onderwijs. Het recht van kinderen op onderwijs brengt voor de ouders of verzorgers de plicht mee om ervoor te zorgen dat hun kinderen ook naar school gaan en aanwezig zijn. Dit houdt ook in dat bij afwezigheid van kinderen door ziekte en omstandigheden de ouders zich aan bepaalde regels moeten houden.

De schooldirecties zijn gebonden aan de verlofregels en zijn verplicht vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Zowel ouders/verzorgers als schooldirecties zijn strafbaar als ze de regels van de leerplichtwet overtreden. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving hiervan.

 

Extra verlof is vrije dagen buiten de vastgestelde schoolvakanties. Hiervoor gelden wel strikte regels. Extra verlof kan worden gegeven als religieuze verplichtingen of gewichtige omstandigheden zich voordoen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan vakantieverlof onder schooltijd worden gegeven. Zie hieronder voor een toelichting op deze omstandigheden. Aanvraag hiervoor moet u - indien mogelijk - uiterlijk zes weken van tevoren bij de schooldirectie indienen.

 

Religieuze verplichtingen
Voor de leerling die religieuze verplichtingen moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op extra verlof. Hierbij geldt dat er in principe één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

 

Gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden gaat het om situaties waarvan de oorzaken buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen. Meestal zal het verlof beperkt blijven tot één of enkele dagen.
Extra verlof kan worden toegewezen bij:

-       Verhuizingen

-       Bijwonen huwelijk van bloed- of aanverwanten

-       Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten

-       Overlijden van bloed- of aanverwanten

-       Viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- en of aanverwanten

-       Viering van 12½ - 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten

 

Vakantieverlof
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen).

-       Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.

-       Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

-       De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.

 

Extra verlof tot en met tien dagen kan aangevraagd worden bij de schooldirectie. Aanvragen voor meer dan tien dagen lopen via de leerplichtambtenaar van de gemeente Zaltbommel. Het aanvragen van extra verlof / vakantieverlof dient in een zo vroeg mogelijk stadium te gebeuren, uiterlijk 6 weken voor de gewenste datum. Dit omdat de schooldirectie en/of leerplichtambtenaar zorgvuldig uw aanvraag moet beoordelen en gehouden is aan bepaalde termijnen. U kunt binnen deze 6 weken nog bezwaar maken, mocht uw aanvraag worden afgewezen.

 

Aanvragen verlof
Download hier het verlofformulier.

Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de gastvrouwen.

De aanvraag kan voorzien van schriftelijke verklaring(en) ingeleverd worden bij

- de leerkracht of de conciërge

- digitaal toesturen naar directie apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl


Meer informatie over de leerplichtwet?

Download hier de verlofregeling

Kijk dan op de website van de afdeling leerplicht gemeente Zaltbommel:

https://www.regiorivierenland.nl/wat-is-contractgestuurde-dienstverlening/wat-doet-regio-rivierenland-op-het-gebied-van-leerplicht.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren