Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Privacy

Functionaris gegevensbescherming Bommelerwijs

 

Mevr. A. Groen Bommelerwijs

010-4071599

a.groen@cedgroep.nl

 

Privacyverklaring Bommelerwijs

https://www.bommelerwijs.nl/p/beleidsstukken


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de stichting RK Onderwijs Bommelerwaard (Bommelerwijs).


Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor Bommelerwijs is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Bommelerwijs spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Bommelerwijs uw persoons- gegevens verwerkt en beschermt.


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien onderwijs wordt gevolgd bij Bommelerwijs is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.


Doeleinden van de verwerking
Bommelerwijs zal persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:
▪ het bieden van onderwijs;
▪ het informeren van ouders/verzorgers;
▪ het beantwoorden van vragen;
▪ eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoons- gegevens.

 

Categorieën persoonsgegevens
Bommelerwijs verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van haar leerlingen:


1. Contactgegevens
▪ naam, voornaam;
▪ geboortedatum, geslacht;
▪ overige gegevens te weten: adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer;
▪ eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens.


2. Nationaliteit en geboorteplaats


3. Ouders/verzorgers
Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) alsmede het
opleidingsniveau van de ouders/ verzorgers.


4. Medische gegevens
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de
leerling (bijvoorbeeld in geval allergieën)


5. Onderwijsgegevens
Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:
▪ schoolloopbaan;
▪ gespreksverslagen;
▪ leerlingvolgsysteem;
▪ zorgregistratie (inclusief ontwikkelperspectief OPP/medische gegevens);
▪ verzuimregistratie.


6. Beeldmateriaal
Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming.


7. BSN (PGN)
In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel
onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn
verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.


8. Keten-ID (Eck-Id)
Unieke ID voor de ‘educatieve contentketen’. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. Bommelerwijs verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen tenzij met uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.
Grondslag voor gegevensverwerking Bommelerwijs verwerkt persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Bommelerwijs, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.


▪ Wettelijke plicht:
De wet op het primair onderwijs is van toepassing op Bommelerwijs. Bommelerwijs verwerkt uw  persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op Bommelerwijs rust.


▪ Gerechtvaardigd belang:
Indien Bommelerwijs een zwaarder gerechtvaardigd
belang heeft dan uw privacybelang, is Bommelerwijs gerechtigd uw
persoonsgegevens in die situatie te verwerken.


▪ Toestemming:
Als Bommelerwijs persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Bommelerwijs uw toestemming vragen voordat Bommelerwijs de persoonsgegevens gaat verwerken.


Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Bommelerwijs kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de  persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.


Bommelerwijs maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Bommelerwijs verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.


Bommelerwijs verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Bommelerwijs geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.


Bewaartermijn
Bommelerwijs waarborgt dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens.


Beveiliging en integriteit van gegevens
Bommelerwijs heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Bommelerwijs betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

 

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Bommelerwijs vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e- mail of een brief te sturen naar of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school.

 

U heeft de volgende rechten
▪ Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Bommelerwijs verwerkte persoonsgegevens;
▪ Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
▪ Recht op het wissen van gegevens: u heeft het recht op het wissen van persoonsgegevens indien Bommelerwijs deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werdenverwerkt;

▪ Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Bommelerwijs de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de
verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

▪ Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om persoonsgegevens door Bommelerwijs over te laten dragen aan een andere organisatie;

▪ Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Bommelerwijs. Bij een dergelijk verzoek zal Bommelerwijs de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

▪ Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u
rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

 

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Bommelerwijs met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u dit melden bij Bommelerwijs zelf of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Dit kan via de website: Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact
U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Bommelerwijs:
Mevrouw Angela Groen,
010-407 15 99
a.groen@cedgroep.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren