Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Identiteit en burgerschap

De Franciscusschool is een katholieke school met een open karakter. Alle kinderen zijn welkom, on­ge­acht ge­loof, ras of le­vens­over­tuiging ervan uitgaand dat de christelijke normen en waarden worden gerespecteerd. We leren de kinderen om, met aandacht voor ieders waarden en normen, respectvol met elkaar om te gaan. Er is aandacht voor Kerst en de vastentijd, bijbelverhalen, andere Christelijke feesten, Islamitische feesten en overige wereldgodsdiensten. Alle leerlingen nemen deel aan deze onderwijsactiviteiten.

 

In de groepen 1 t/m 8 integreren we levensbeschouwelijke- en burgerschaps thema's in onze thematische werkwijze van het ontwikkelingsgericht onderwijs in de groepen 1 tot en met 4 en in het aanbod van het International Primary Curriculum (IPC) waar de groepen 5 tot en met 8 mee werken.

 

Met OGO en IPC werken kinderen op onze school voortdurend aan actief burgerschap. Dat doen ze vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden wereldburgerschap en Mens & Samenleving. Hiermee ontdekken leerlingen hun eigen nationale en culturele identiteit en leren zij samenleven met andere nationale en culturele identiteiten. Vanuit dit perspectief komen ook grote mondiale kwesties als wereldvrede, duurzaamheid en armoedebestrijding aan bod. Leerlingen krijgen voortdurend een wisselend perspectief aangeboden en ontdekken zo zelf overeenkomsten en verschillen tussen culturen en landen.

 

Onze wettelijke burgerschapsopdracht is inhoud te geven aan:

 • Respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school.
 • De sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving.
 • Het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid en ook de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
 • Een omgeving te creëren waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang en het handelen naar deze waarden.

Overkoepelende thema's binnen ons burgerschapsonderwijs zijn:

 • Vrijheid en gelijkheid
 • Macht en inspraak
 • Democratische cultuur
 • Identiteit
 • Diversiteit
 • Solidariteit
 • Digitaal samenleven

Bron:

- Handreiking burgerschap, inhoudskaarten, bouwstenen en burgerkaartenspel. (z.d.). SLO. https://www.slo.nl/thema/meer/burgerschap/handreiking-burgerschap-bouwstenen/

- Staatsblad 2021, 321 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen. (2021, 2 juli). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-321.html

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren