Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Identiteit en burgerschap

Visie op identiteit


Wij zijn een katholieke school waar veel aandacht wordt geschonken aan de overdracht van christelijke waarden en normen op basis van wederzijds respect tussen leerkracht, leerlingen en ouders. Respect, veiligheid en een open houding behoren tot onze kernwaarden. We zijn een school met sfeer, vieringen en tradities, waar wij samen met de kinderen vorm aan geven. We willen een school zijn waar gelijkheid voorop staat. We staan open voor iedereen, ongeacht herkomst of levensovertuiging en we zijn oprecht geïnteresseerd in hem of haar; we laten iedereen in zijn of haar waarde. 


Note:
Uitgangspunt is dat ouders en leerlingen onze katholieke identiteit respecteren, al onze leerlingen nemen deel aan onze onderwijsactiviteiten die onze katholieke identiteit vormgeven.

 

Visie op burgerschap

 

Burgerschapsonderwijs is een wettelijke en maatschappelijke opdracht die wordt ingevuld vanuit de visie van ons onderwijs, in balans met de levensbeschouwelijke identiteit van onze school. Binnen burgerschapsonderwijs gaat het over de relatie met jezelf, anderen, de wereld en het geloof, dit kan in ieder vak worden meegenomen. Om onze burgerschapsopdracht goed vorm te geven, kijken we naar wat er in onze eigen omgeving speelt, maar ook naar de landelijke thema’s, zoals seksuele diversiteit. De waarden die nu belangrijk zijn, hebben te maken met inclusiviteit, identiteit, tolerantie en verdraagzaamheid. 

De groep/school is een oefenplaats voor burgerschap. Door diversiteit wordt ervaren dat je niet alleen je eigen waarheid en werkelijkheid hebt, maar dat er meerdere zijn. Bij diversiteit kan gedacht worden aan culturele diversiteit, sociaal economische status, religieuze achtergrond en genderverschillen.


Note:
Burgerschapsonderwijs is wettelijk verplicht, al onze leerlingen nemen deel aan deze burgerschapsactiviteiten.

 

Identiteit


Wij zijn een katholieke school waar veel aandacht wordt geschonken aan de overdracht van christelijke waarden en normen op basis van wederzijds respect tussen leerkracht, leerlingen en ouders. We vieren met elkaar onder andere de Christelijke feesten: carnaval, Kerst, Pasen, Sint Maarten. Hierbij is er aandacht voor de bijbehorende Bijbelverhalen. We proberen de leerlingen te leren om, met aandacht voor ieders waarde en normen, respectvol met elkaar om te gaan. Binnen deze kaders respecteren we het spanningsveld tussen individuele overtuiging en de manier waarop wij vorm geven aan de katholieke identiteit van onze school. Respect, veiligheid en een open houding zijn voor onze school belangrijke waarden.

 

Burgerschap


We zien een sterke relatie tussen actief burgerschap, levensbeschouwelijke vorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling, deze aandachtsgebieden zitten ook verweven binnen het leergebied "Oriëntatie op jezelf en de wereld". De aandacht voor actief burgerschap zit daarom veelal verweven in de verschillende thema's die binnen onze school worden aangeboden. 
Er wordt op onze school aandacht besteed aan maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen binnen een multiculturele samenleving, hierbij is de ruimte voor meningsvorming aan de hand van actuele achtergronden. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Binnen deze kaders respecteren we het spanningsveld tussen individuele overtuiging en de manier waarop wij vorm geven aan de katholieke identiteit van onze school.

 

Groepen 1 tot en met 4
In de groepen 1 tot en met 4 wordt middels spel tijdens de betekenisvolle activiteiten of in de kring aandacht besteed aan actief burgerschap. Actief burgerschap wordt altijd dicht bij de leef-en belevingswereld van de leerling gehouden, hierbij kan gedacht worden aan activiteiten omtrent regels en afspraken, ruzies (oplossen en voorkomen) en feestdagen die horen bij de verschillende godsdiensten. 


Groepen 5 tot en met 8
In de groepen 5 tot en met 8 worden deze thema's vormgegeven middels het IPC curriculum. Met IPC werken kinderen voortdurend aan actief burgerschap vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden. Binnen de thema's komen acht persoonlijke doelen aanbod: samenwerken, communiceren, veerkracht, aanpassingsvermogen, ethiek, respect, bedachtzaamheid en onderzoek. Daarnaast worden de leerlingen geholpen bij het ontdekken van hun eigen nationale en culturele identiteit enerzijds. Anderzijds leren kinderen samenleven met andere nationale en culturele identiteiten. Vanuit dit perspectief komen ook grote mondiale kwesties als wereldvrede, duurzaamheid en armoedebestrijding aan bod. Leerlingen krijgen voortdurend een wisselend perspectief aangeboden en ontdekken zo zelf overeenkomsten en verschillen tussen culturen en landen.

 

Voor het primair onderwijs zijn de kerndoelen die het meest zijn verbonden met burgerschap te vinden in het leergebied "Oriëntatie op jezelf en de wereld". Door de tweejaarlijks opgestelde route binnen IPC komen alle kerndoelen binnen het leergebied "Oriëntatie op jezelf en de wereld" aan bod, dus ook de kerndoelen waarin actief burgerschap en levensbeschouwelijke vorming een onderdeel is.

 

Onze wettelijke burgerschapsopdracht is inhoud te geven aan:
- Respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school.
- De sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving.
- Het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid en ook de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
- Een omgeving te creëren waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang en het handelen naar deze waarden.

 

Overkoepelende thema's binnen ons burgerschapsonderwijs zijn:
- Vrijheid en gelijkheid

- Macht en inspraak
- Democratische cultuur
- Identiteit
- Diversiteit
- Solidariteit
- Digitaal samenleven


Bron
- Handreiking burgerschap, inhoudskaarten, bouwstenen en burgerkaartenspel. (z.d.). SLO. https://www.slo.nl/thema/meer/burgerschap/handreiking-burgerschap-bouwstenen/

- Staatsblad 2021, 321 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen. (2021, 2 juli). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-321.html

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren