Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Corona beleid

Laatste wijziging pagina: 17 maart 2023

 

Actuele situatie

De laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Het is altijd verstandig thuis te blijven als je ziek bent, bij lichte klachten te overleggen met je werkgever of je thuis kunt werken, fysiek contact met kwetsbaren te beperken, in je elleboog te hoesten of te niezen, regelmatig handen te wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen.

 

Het kabinet pleit ervoor om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- en verkoudheidsklachten, of die nu het gevolg zijn van het coronavirus of niet. Als je bijvoorbeeld hoest, niest, keelpijn of een loop-of snotneus hebt, gelden er vijf adviezen:

 • blijf thuis wanneer je ziek bent,
 • overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken,
 • vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een  luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker,
 • hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen, ook als je geen klachten hebt en
  zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Sectorplan

Fysiek onderwijs op school is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, samen met klasgenoten onderwijs volgen, leren en ontwikkelen. Een opleving van het corona-virus kan roet in het eten gooien. Om fysiek onderwijs mogelijk te maken heeft de overheid een 4-fasenplan opgesteld waar de basisschool samen met de medezeggenschapsraad op schoolniveau nadere invulling aan geven.

 

De vier fasen lopen op van licht preventieve maatregelen tot zwaardere. De overheid kondigt aan welke fase in ons land van kracht is. De school heeft dan uiterlijk een week de tijd om naar de nieuwe fase op - of af te schalen. Door de verschillende fasen nu al zo goed mogelijk uit te werken kan iedereen zich voorbereiden en weten met name ouders ook waar ze zich op kunnen voorbereiden. Toch kan de overheid te allen tijde toch iets anders voorschrijven dan waar we op voorbereid zijn. Onderstaand worden de vier fasen uitgewerkt in concrete maatregelen. 

 

fase 1 donkergroen

Algemene maatregelen overheid

Deze fase is gericht op preventieve maatregelen. Er zijn geen specifieke maatregelen nodig voor het onderwijs, iedereen volgt de basisadviezen op. Alle leerlingen kunnen gewoon naar school komen mits zij geen klachten hebben.

 

De basisadviezen

 • Handen wassen
 • Hoesten/niezen in de elleboog
 • Goed ventileren
 • Bij klachten ga je testen
  • Bij een negatieve testuitslag mag de leerling weer naar school
  • Bij een positieve testuitslag moet de leerling thuisblijven
  • Iedereen met een negatieve testuitslag mag naar school

Aanvullend voor medewerkers

Er zijn zelftesten beschikbaar.

 

Schoolspecifieke maatregelen

 • Basismaatregelen worden in de klas besproken.
 • Iedereen wordt geïnformeerd omtrent fase 1
 • Zelftesten voor leerlingen met klachten mogen bij juf Kobien worden afgehaald.

Tip

Gebruik de overheidswebsite: https://mijnvraagovercorona.nl/ 

 

 

fase 2 groen

Algemene maatregelen overheid
Alle maatregelen van fase 1 Donkergroen zijn ook van toepassing.

 • Haal tijdig een vaccin.
 • Haal tijdig een booster- of herhalingsprik.
 • Extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid.

Schoolspecifieke maatregelen

 • Iedereen wordt geïnformeerd omtrent fase 2.
 • Er wordt extra schoongemaakt in de klassen. Tafels, stoelen en contactpunten worden dagelijks schoongemaakt.
 • Medewerkers die langer dan 28 weken zwanger zijn houden 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Voor medewerkers met een kwetsbare gezondheid, wordt er samen gekeken naar passende maatregelen of oplossingen om zo goed mogelijk de werkzaamheden te kunnen vervullen.

Aanvullende maatregelen leerlingen

 • Inventarisatie omtrent leerlingen met een kwetsbare gezondheid maken.
 • Inventarisatie omtrent leerlingen met een kwetsbaar gezinslid maken.
 • In overleg met de arts/leerkracht/interne begeleider/ouders om te kijken naar een manier waarop het onderwijs zo goed mogelijk gevolgd kan worden.

Aanvullende maatregelen medewerkers

 • Inventarisatie omtrent medewerkers met een kwetsbare gezondheid maken.
 • Inventarisatie omtrent medewerkers met een kwetsbaar gezinslid maken.
 • In overleg met desbetreffende medewerker om samen afspraken op te stellen. 
 • Indien nodig contact leggen met bedrijfsarts.

fase 3 oranje

Algemene maatregelen overheid

Het uitgangspunt is dat onderwijs zoveel mogelijk fysiek op school plaatsvindt. Alle maatregelen van fase 1 Donkergroen en fase 2 Groen zijn ook van toepassing.

 • Volwassenen houden afstand van elkaar, 1,5m.
 • Volwassenen en leerlingen houden waar mogelijk afstand tot elkaar, 1,5m.
 • Leerlingen hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren.
 • Onderwijsgerelateerde professionals blijven welkom op school.
 • Ouders blijven buiten het schoolplein bij het halen en brengen, pleinwachten begeleiden leerlingen naar de klas als dit wenselijk is.
 • Oudergesprekken vinden in principe online plaats.
 • Klassen worden als cohorten gezien en worden niet gemengd.
 • Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten gaan door (Koningsspelen, schoolreis, schoolkamp, uitjes vallen hier NIET onder). 
 • Mondkapjes worden in de school op de gangen gedragen door de leerlingen van de groepen 6 - 7 en 8 en alle volwassenen.
 • Leerlingen van de groepen 6 - 7 - 8 kunnen één keer in de week twee zelftesten mee krijgen, die op vrijdag door de leerkracht wordt verspreid.

Schoolspecifieke maatregelen

 • Iedereen wordt geïnformeerd omtrent fase 3.
 • In het speelkwartier wordt er per leerjaar buiten gespeeld (groep 3 - 8 )

Aanvullend voor medewerkers

 • Studiedagen worden online gehouden of deels fysiek op afstand in de school.
 • Medewerkers werken thuis waar dat kan.
 • Het aantal medewerkers in de teamkamer wordt beperkt, pauzemomenten worden in meerdere ruimtes binnen de school gehouden.
   

Fase 4 rood

Algemene maatregelen overheid
Alle maatregelen van fase 1 Donkergroen, fase 2 Groen en fase 3 Oranje zijn ook van toepassing.

 • De helft van het aantal leerlingen is tegelijk op school aanwezig.
 • Uitgangspunt is dat er geen hybride onderwijs wordt gegeven, een combinatie van gelijktijdig online en fysiek onderwijs. Uitzonderingen hierop zijn de leerlingen die vanwege hun gezondheid geen fysiek onderwijs mogen volgen, de kwetsbare leerling.
 • De school biedt noodopvang onder schooltijd voor de leerlingen met een kwetsbare positie (ter beoordeling van de directie en intern begeleiders).
 • De school biedt noodopvang onder schooltijd voor leerlingen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben en zij noodgedwongen geen andere oplossing hebben.

School specifieke maatregelen

 • Iedereen wordt geïnformeerd omtrent fase 4.
 • Leerlingen hebben afwisselend op school les of volgen online les.
 • De klassen blijven in samenstelling compleet zodat de leerlingen elkaar blijven ontmoeten op school en samen onderwijs volgen.
 • Er zijn steeds 9 groepen op school aanwezig.
 • Er is een twee-wekelijks rooster gemaakt waarin af te lezen is op welke dagen welke groep naar school komt en wanneer zij thuis online les volgen. 

Weekschema

De vaste schooldagen van de volgende groepen 1/2A; 1/2D; 1/2E; 4A; 4B; 5B; 6A; 7A; 8A zijn maandag, woensdag en donderdag om de week. 

 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 school online school school online
2 school online school online online

 

 

 

 

 

 

De vaste schooldagen van de volgende groepen van 1/2B; 1/2C; 3A; 3B; 5A; 6B; 7B; 8B; 8C zijn 

dinsdag en vrijdag en om de week op donderdag.

 

Week  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 online school online online school
2 online school online school school

 

 

 

 

 

 

Als de leerlingen geen fysiek onderwijs op school krijgen, worden zij online verwacht volgens de planning van de eigen groepsleerkracht.

 

Fase 4 Rood vraagt veel van onze ouders en ons team. De inroostering van de helft van het aantal leerlingen kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. In alle gevallen zullen ouders in de thuissituatie de opvang en begeleiding van hun kinderen moeten verzorgen. Daarnaast doet zich dan de situatie voor dat broertjes en zusjes die bij ons op school zitten niet altijd op dezelfde dagen naar school kunnen. Hoe we ook puzzelen, de school is daar te groot voor en er zijn veel gezinnen met meerdere kinderen in verschillende leerjaren. Dat vergt organisatievermogen en flexibiliteit van de ouders. 

 

Noodopvang

Noodopvang is er voor leerlingen waarvan tenminste een ouder een cruciaal beroep heeft. We doen echter een dringend beroep op ouders om zoveel mogelijk in de eigen privéomgeving voor een oplossing te zorgen op de online ingeroosterde dagen. Deze leerlingen komen in een aparte groep en volgen hier onder toezicht online onderwijs. Waar mogelijk worden de leerlingen ingedeeld op onderbouw - bovenbouw afhankelijk van beschikbaarheid medewerkers. Noodopvang is er ook voor leerlingen met een kwetsbare positie ter beoordeling van de interne begeleiders en de directie.

De link om aan te melden voor de noodopvang zal hier te zijner tijd geplaatst worden.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren