Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Kwaliteitsonderzoek

Kwaliteitsonderzoek

Uitgevoerde vragenlijsten WMKPO november 2018:

1.     Vragenlijst ouders

2.     Vragenlijst leerlingen

3.     Vragenlijst teamleden

 

Onze school voert 2-jaarlijks tevredenheidsonderzoeken uit onder leerlingen, ouders en teamleden en gebruikt hiervoor de webbased kwaliteitsinstrument van “Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs” (WMKPO).

In november 2018 heeft het meest recente tevredenheidsonderzoek plaats gevonden.

De rapportages worden gebruikt om onze successen te vieren maar ook om verbeteracties te benoemen zodat we "iedere dag samen een beetje beter worden". Ook worden de rapportages gebruikt om input te geven bij de tot standkoming van het nieuwe schoolplan 2019 – 2023.

De gehanteerde vragenlijsten is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Ouders vullen deze vragenlijsten in zodat wij in staat zijn om het onderwijs aan hun kind te kunnen verbeteren. Uiteraard zullen de rapportages besproken worden met het managementteam, het team en de medezeggenschapsraad. Via de nieuwsbrieven zullen we een terugkoppeling gaan geven over de uitslag en de acties die eruit voortvloeien.

 

Het algehele eindcijfer dat door de leerlingen, ouders en teamleden aan onze school gegeven wordt ziet er als volgt uit:

eindcijfers

eindcijfer 2


We zijn blij met deze mooie "rapport" cijfers. Dat neemt niet weg dat er per beleidsterrein ondanks mooie gemiddelde scores acties wenselijk zijn. We gaan hiermee aan de slag! 

 

De top 5 sterke punten van de school volgens de leerlingen, ouders en leerkrachten:

 

Volgens de leerlingen:

De leerkracht zet op het bord wat we gaan doen.
De leerkracht zorgt ervoor dat ruzies worden uitgepraat.
De leerkracht legt de bedoeling van de lessen uit.
De leerkracht besteedt aandacht aan rekenen.
De leerkracht doet aardig tegen de leerlingen in de klas.

 

Volgens de ouders:

De school begint goed op tijd.
Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten (thema's)
Het taalgebruik van de leerkracht is correct.
De leerkracht doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen.
De leerkracht is een goede leerkracht.

 

Volgens de leerkrachten:

Ik kan bij mijn collega terecht als er problemen zijn.
Ik laat de leerlingen met elkaar samenwerken.
Ik voel me fysiek veilig op school.
Ik voel me betrokken bij de school.
School heeft de zorg en begeleiding goed geregeld.

 

In het tevredenheidsonderzoek worden de volgende verbeterpunten benoemd door:

 

De leerlingen:

Leerlingen willen meer activiteiten na schooltijd en meer deelname aan sportactiviteiten. Verder willen leerlingen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken, een terugkoppeling geven over of lessen leuk gevonden worden, wat er anders moet in de klas en het zelf kiezen van werk in de klas.

 

De ouders:

Ouders zien verbeterpunten in het onderdeel kwaliteitszorg. Ouders willen meer bevraagd worden door school over hun verwachtingen van school, over hun tevredenheid over school en wat er verbeterd kan worden. Verder zien ouders verbetermogelijkheden in het optreden van school als er problemen zijn tussen kinderen en dat kinderen geen last hebben van pest en treiter gedrag.

 

Opgemerkt kan worden dat leerlingen op het onderdeel aanpak ruzies/problemen en pest-en treitergedrag de school juist heel postief beoordelen en dat ouders hier verbetermogelijkheden in zien. We zullen deze uitersten bespreken en kijken wat nodig is om ouders meer zicht te geven op hoe wij dit soort zaken oppakken en welke acties wenselijk zijn.


De leerkrachten:

Leerkrachten geven aan dat de werkdruk te hoog is en zien verbetermogelijheden in het teambreed bespreken van de monitor van sociale veiligheid en het bespreken van tussen- en eindopbrengsten.

 

Tijdens de studiedag van 6 december 2018 heeft het team de rapportages en de sterke- en verbeterpunten besproken. Het team heeft een selectie gemaakt uit de verbeterpunten en zal deze nog verder finetunen samen met een MR-afvaardiging en MT om de focus te kunnen leggen voor de komende 2 jaren. Daarna gaan we aan de slag met daadwerkelijk de verbeterpunten om te zetten in concrete acties. We zullen via de uitkijkpost regelmatig een terugkoppeling geven van deze acties.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren